Čo ?

NAŠA advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby a poradenstvo v rôznych životných situáciách a v rôznych oblastiach práva. V rámci uvedených oblastí poskytujeme zastupovanie klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, poskytovanie právne rady, spisujeme listiny o právnych úkonoch, spracúvame právne rozbory a poskytujeme ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci.

Keďže s právnymi problémami sú často spojené skutkové otázky z iných oblastí, úzko spolupracujeme aj s odborníkmi v oblastiach mimoprávnych, najmä v oblasti účtovníctva, geodézie či s patentovými zástupcami. Vďaka takejto spolupráci je možné pochopiť vzniknutú situáciu v jej celistvosti a vyriešiť ju optimálne v súvislostiach a v nadväznosti na iné dotknuté oblasti.

Medzi ťažiskové oblasti pôsobenia našej advokátskej kancelárie patria najmä:

PRÁVO OBCHODNÝCH SPOLOČNOSTÍ
   zakladanie, zmeny a likvidácia obchodných spoločností
  vypracovávanie návrhov na zápis zmien v obchodnom registri
   príprava zápisníc z valných zhromaždení a schôdzí orgánov spoločnosti
   poradenstvo v oblasti vnútorných vzťahov spoločnosti (konatelia, spoločníci a pod.)
  ❖ právny audit (due dilligence) pred zlúčením, rozdelením spoločnosti alebo predajom podniku
  ❖ zlučovanie a rozdeľovanie spoločností
  ❖ zvyšovanie a znižovanie základného imania spoločnosti
  ❖ zmluvný prevod a rozdeľovanie obchodných podielov spoločníkov
  ❖ vypracovanie vnútorných korporátnych dokumentov (spoločenské zmluvy, smernice a pod.)
  ❖ právne poradenstvo pri investičných aktivitách
  ❖ právo hospodárskej súťaže (nekalá súťaž, parazitovanie na povesti podniku a iné)

PRÁVO NEHNUTEĽNOSTÍ
   vypracovanie zmlúv o prevodoch nehnuteľností (darovanie, kúpa, predaj)
   vypracovanie právnych dokumentov pre správu katastra a iné štátne orgány
  ❖ právne poradenstvo pred predajom alebo kúpou nehnuteľností s ohľadom na možné riziká
  ❖ vypracovanie a posudzovanie zmlúv o budúcich zmluvách k nehnuteľnostiam
  ❖ zriaďovanie a zánik záložných práv, vecných bremien a iných tiarch na nehnuteľnostiach
  ❖ zriaďovanie a zrušenie predkupného práva k nehnuteľnostiam
  mimosúdne a súdne vyporiadanie spoluvlastníctva k nehnuteľnostiam
  ❖ zastupovanie v sporoch o hranice pozemkov, o vypratanie nehnuteľností a pod.
  ❖ právne asistenčné služby v súvislosti s nehnuteľnosťami

PRACOVNÉ PRÁVO
   vypracovávanie a posudzovanie pracovných zmlúv a pracovnoprávnych dohôd
   vypracovanie iných pracovnoprávnych dokumentov (výpoveď, okamžité skončenie a pod.)
  ❖ právne poradenstvo v súvislosti s pracovnými podmienkami zamestnancov
  ❖ súdne a mimosúdne vymáhanie pracovnoprávnych nárokov (mzda, náhrada mzdy a pod.)
  ❖ zastupovanie v súdnych konaniach v oblasti pracovného práva
  ❖ právne poradenstvo v oblasti legalizácie organizačných zmien u zamestnávateľa
  právne poradenstvo pri pracovných úrazoch

OBČIANSKE A OBCHODNÉ PRÁVO
   vypracovávanie a posudzovanie zmlúv (darovanie, pôžičky, nájom, zmluvy o dielo, a iné)
   vypracovávanie a posudzovanie dodatkov k zmluvám
  ❖ súdne a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
  ❖ riešenie susedských sporov a sporov medzi spoluvlastníkmi
  ❖ právne poradenstvo a zastupovanie v dedičských veciach
  ❖ spotrebiteľské právo (reklamácie a pod.)
  ochrana osobnosti (neoprávnený zásah do povesti, občianskej cti, súkromia a pod.)
  vypracovávanie žalôb a opravných prostriedkov v súdnom konaní
  poradenstvo a zastupovanie pri náhrade vzniknutej alebo spôsobenej škody
  poradenstvo a zastupovanie vo veciach poistných udalostí

KOMUNÁLNE PRÁVO
   komplexné právne poradenstvo v oblasti činností územných samospráv (mestá a obce)
   vypracovávanie a posudzovanie všeobecne záväzných nariadení obcí
  vypracovávanie a posudzovanie iných komunálnych dokumentov obcí
  ❖ účasť a poradenstvo na schôdzach obecných zastupiteľstiev
  ❖ zastupovanie miest a obcí v súdnych konaniach
  ❖ vymáhanie pohľadávok obcí voči svojim neplatičom

Na základe individuálnej požiadavky klienta sme podľa svojich možností, okolností prípadu a stavu našej momentálnej pracovnej zaneprázdnenosti schopní  zabezpečiť i poskytnutie ďalších právnych služieb v uvedených oblastiach.