Obmedzenie platieb v hotovosti od 1. januára 2013

Dňa 1. januára 2013 nadobudol účinnosť nový zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „Zákon“). Zákon bol prijatý na základe uznesenia vlády SR č. 235/2012, ktorým Vláda SR schválila Akčný plán boja proti daňovým podvodom na roky 2012 – 2016, v ktorom sa vymedzil podrobný harmonogram postupných krokov na prijatie účinných opatrení proti daňovým podvodom a únikom. Nakoľko v Slovenskej republike funguje pomerne rozsiahly hotovostný platobný styk, ktorý je bežnou súčasťou každodenného života, predkladáme prehľad najdôležitejších ustanovení Zákona.

ÚČEL ZÁKONA

PODĽA dôvodovej správy k Zákonu má byť prijatie Zákona jedným z prostriedkov boja proti daňovým podvodom a daňovým únikom, ktorým sa zavádza povinnosť bezhotovostnej platby nad určitý limit. Podľa zákonodarcu sa má takýmto spôsobom zabrániť fiktívnemu vystavovaniu príjmových a výdavkových dokladov bez reálneho toku finančných prostriedkov a „kreatívnemu účtovníctvu“ na konci účtovného/zdaňovacieho obdobia podľa toho, aký základ dane daňový subjekt vykazuje.

PLATBA V HOTOVOSTI

Platbou v hotovosti tento zákon rozumie odovzdanie bankoviek alebo mincí v hotovosti odovzdávajúcim a prijatie tejto hotovosti príjemcom, bez ohľadu na to, či ide o menu euro alebo inú menu. Platba v hotovosti je teda vymedzená ako faktický tok hotovosti medzi dvoma osobami. Týmito osobami pritom môžu byť akékoľvek právne subjekty, teda osoby fyzické i právnické, vrátane štátu a štátnych orgánov. Zákon výslovne zdôrazňuje, že nezáleží na tom, na základe akého právneho dôvodu k tomuto toku hotovosti dochádza.

POVINNÉ SUBJEKTY A OKRUH PÔSOBNOSTI ZÁKONA

Zákon nerozlišuje, medzi akými subjektami sa platba v hotovosti realizuje. Zákaz platí pre všetky subjekty bez rozdielu. Platí teda rovnako pre právnické osoby, fyzické osoby podnikateľov aj fyzické osoby – nepodnikateľov. Zákaz platby v hotovosti poruší osoba aj vtedy, ak samotný akt odovzdania alebo prijatia hotovosti realizuje subjekt prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, opatrovníka, prokuristu, splnomocneného zástupcu alebo zamestnanca oprávneného na odovzdávanie bankoviek a mincí.

K porušeniu zákazu platby v hotovosti nad stanovené limity podľa Zákona dôjde aj vtedy, ak k odovzdaniu alebo prijatiu hotovosti síce dôjde v cudzine (okrem Zákonom stanovených výnimiek), ale taká platba súvisí s plnením, ktoré nastalo na území Slovenskej republiky a odovzdávajúci alebo prijímajúci má na území Slovenskej republiky pobyt, sídlo, prevádzkareň alebo miesto podnikania.

DÔVOD PLATBY

Zákon taktiež nerozlišuje, o aký dôvod platby ide, okrem výnimiek uvedených v zákone. Rozhodujúcim parametrom pre posudzovanie, či došlo k porušeniu Zákona, je preto len povaha subjektov a výška hotovostnej platby bez ohľadu na jej právny dôvod.

LIMITY PRE PLATBY V HOTOVOSTI

Podľa Zákona je dovolené vykonať platbu v hotovosti:

 • ❖ medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi maximálne do 15.000 €,
 • ❖ medzi ostatnými osobami* maximálne do 5.000 €.

* Platba medzi dvoma podnikateľmi alebo medzi podnikateľom a nepodnikateľom (či už fyzickou osobou alebo právnickou osobou) môže byť uskutočnená v hotovosti len do výšky 5.000 €.

Z uvedeného vyplýva, že akákoľvek platba nad 5.000 €, resp. platba nad 15.000 € ak na jednej strane je podnikateľ alebo právnická osoba, sa už musí vykonať len bezhotovostne. Výnimky z obmedzenia stanovuje Zákon (viď nižšie).

VPLYV NA PLATNOSŤ PRÁVNEHO ÚKONU

Keďže Zákon zakazuje hotovostné platby nad stanovenú výšku len ako faktický tok hotovosti medzi dvoma subjektami, zákon navyše výslovne stanovuje, že porušením zákazu platby v hotovosti nie je dotknutá platnosť právnych úkonov, na základe ktorých sa platba v hotovosti vykonala. To znamená, že ak napr. subjekt A požičia subjektu B sumu 20.000 € (zmluva o pôžičke) a subjekt B vráti celú požičanú sumu subjektu A v hotovosti, dôjde síce k porušeniu zákazu podľa Zákona, ale na platnosť zmluvy o pôžičke to nemá vplyv, t.j. zmluva o pôžičke je platná.

VÝNIMKY Z OBMEDZENIA

Zákon v ustanovení § 8 stanovuje celkom 15 výnimiek, na ktoré sa zákaz platby v hotovosti nad určené limity nevzťahuje. Ide najmä o platby

 • ❖ pri poskytovaní platobných služieb, poštových služieb a poštového platobného styku,
  ❖ pri prevádzkovaní zmenárenskej činnosti,
  ❖ pri spracovávaní a preprave bankoviek a mincí,
  ❖ pri predaji alebo výmene bankoviek alebo mincí,
  ❖ pri správe daní,
  ❖ v súvislosti s uplatňovaním colných predpisov,
  ❖ v čase krízovej situácie, vojny, vojnového, výnimočného alebo núdzového stavu
  ❖ v čase mimoriadnej situácie,
  ❖ v súvislosti so súdnym konaním,
  ❖ v súvislosti s úschovou peňazí,
  ❖ pri exekúcii alebo výkone rozhodnutia,
  ❖ kedy povinnosť odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti ustanovuje osobitný predpis.

SPLATENIE VKLADU SPOLOČNÍKA DO ZÁKLADNÉHO IMANIA

Do 31. decembra 2012 bolo možné pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným zložiť vklad do základného imania spoločnosti aj v hotovosti do pokladne spoločnosti. Pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným s minimálnym základným imaním podľa Obchodného zákonníka vo výške 5.000 € možno teda zložiť vklad aj v hotovosti tak, aby sa tým neporušil Z8kon, pretože uvedená suma je v rámci povoleného limitu. Akékoľvek vyššie vklady do základného imania však už bude potrebné vykonať formou bezhotovostného prevodu na účet (správcu vkladu) v banke.

SANKCIE

Zákon stanovuje pomerne prísne sankcie za porušenie zákazu platby v hotovosti nad stanovenú hranicu, pričom rozlišuje dva prípady porušenia:

❖ priestupok – môže sa ho dopustiť ktorýkoľvek subjekt,
❖ správny delikt – môže sa ho dopustiť len právnická osoba alebo podnikateľ (fyzická alebo právnická osoba),

Priestupku sa dopustí ten, kto

❖ ako odovzdávajúci poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti
❖ ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti

Za priestupok hrozí jeho páchateľovi pokuta až do výšky 10.000 €. Priestupky prejednáva daňový úrad alebo colný úrad, ak ich zistil pri výkone svojej činnosti.

Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorý

❖ ako odovzdávajúci poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti
❖ ako príjemca poruší zákaz prijať platbu v hotovosti

Za správny delikt hrozí jeho páchateľovi pokuta až do výšky 150.000 €. Na konanie o správnych deliktoch je príslušný daňový úrad alebo colný úrad, ak ich zistil pri výkone svojej činnosti.

PRECHODNÉ USTANOVENIA

Zákon umožňuje beztrestne vykonať platbu v hotovosti aj nad zákonom stanovenú hranicu najneskôr do 31. marca 2013, za predpokladu, že bola dohodnutá do 31.12.2012.

V prípade Vášho záujmu o podrobnejšie informácie o ktorejkoľvek zmene alebo o komplexnejšie informácie, prosím, neváhajte sa na nás obrátiť.

Autor: JUDr. Lukáš Skurka

12. Marec 2013