Kto ?

Nemo accipit qui non legitime certaverit.
Neuspeje ten, kto neusiloval podľa pravidiel.
- Fulcanelli

ADVOKÁTSKA kancelária SKURKA & PARTNERS vznikla na Slovensku v roku 2009. Založil ju advokát JUDr. Lukáš Skurka (1978), ktorý v oblasti advokácie pôsobí viac než dvadsať rokov (od roku 2001). Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach úspešným absolvovaním štátnych skúšok a obhajobou diplomovej práce. Po riadnom ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia pokračoval v ďalšom štúdiu, kde mu po úspešnom absolvovaní rigoróznej skúšky a obhajobe rigoróznej práce v roku 2003 bol udelený titul “Iuris utriusque doctor” – Doktor oboch práv – v skratke “JUDr.”.

Svoje bohaté skúsenosti v tejto oblasti získal predchádzajúcou právnou praxou v advokátskej kancelárii Bobalíková & Martiňuk, v advokátskej kancelárii Azariová a spol. a v advokátskej kancelárii Kňaze & Skurka.

Získané vedomosti a skúsenosti počas svojej kariéry ďalej zhodnotil podieľaním sa na viacerých významných developerských projektoch vrátane jedného z najväčších stavebných investičných projektov v Košiciach. Založil desiatky obchodných spoločností so slovenskou i zahraničnou účasťou a podieľal sa na právnom zabezpečení ich fúzií, akvizícií a ďalšieho úspešného podnikania na Slovensku. Bol členom tímov vykonávajúcich právny audit v súvislosti so vstupom významných investorov do existujúcich obchodných spoločností, zameraných najmä na oblasti obchodného, pracovného, pozemkového a zmluvného práva. Získal bohaté skúsenosti v oblasti prevodu podnikov, ich majetku, ako aj v oblasti rôznych foriem účasti v obchodných spoločnostiach, zriaďovania dcérskych spoločností a organizačných zložiek, ako aj s likvidáciou slovenských obchodných spoločností.

Vo svojej súčasnej právnej praxi sa JUDr. Lukáš Skurka venuje okrem správneho a komunálneho práva (oblasť územných samospráv – obcí a miest), ústavného práva, obchodného práva, majetkového práva a práva nehnuteľností, aj právu duševného vlastníctva so zameraním na oblasť autorského práva, práva priemyselného vlastníctva a súvisiacej právnej ochrany prihlasovateľov a majiteľov vynálezov, ochranných známok, úžitkových a priemyselných vzorov a ochranných známok. Získané poznatky a skúsenosti opiera o reálnu rozhodovaciu činnosť súdov pri zastupovaní svojich klientov v občianskom súdnom konaní.