Akými prostriedkami ?

Scire, potere, audere, tacere.
Vedieť, môcť, odvážiť sa, mlčať.
- Zoroaster

MNOHÍ ľudia sa obávajú problémov, pretože ich považujú za nepríjemné a nevyhnutné. Problémy sú však tiež výbornou príležitosťou na získanie nových poznatkov a na zlepšenie svojho života. Prvoradým predpokladom pre vyriešenie vzniknutého problému, je získať o ňom potrebné VEDOMOSTI. A práve ony sú základom pre úspešné vykonávanie akejkoľvek odbornej činnosti, vrátane poskytovania právneho poradenstva. V súčasnom komplikovanom svete nemožno očakávať, aby všetci boli odborníkmi na právo a vedeli sa zorientovať v labyrinte právnych predpisov. Preto je správne a rozumné obrátiť sa pri riešení právnych problémov na tých, ktorí potrebné vedomosti majú.

KAŽDÝ deň trávime veľa času premýšľaním nad udalosťami, ktoré môžu v budúcnosti nastať. Je prirodzené, že chceme byť pripravení na zmeny, ku ktorým v živote dôjde, aby sme im mohli úspešne čeliť. PREZIERAVOSŤ je schopnosť predvídať, čo sa v budúcnosti stane alebo čo sa len môže stať. Ide o schopnosť dosiahnutú správnou kombináciou získaných vedomostí a prežitých skúseností. Odborník, ktorý touto schopnosťou nedisponuje, Vás nemôže účinne chrániť pred možnými rizikami. Je preto dobré, ak je to práve Váš právnik, ktorý myslí aspoň dva kroky dopredu.

USTAVIČNE sa zrýchľujúce životné tempo súčasnej spoločnosti má svoje hranice. V prírode aj v spoločnosti platí, že všetko má svoju cenu. Dnešná doba na nás kladie čoraz častejšie požiadavku konať príliš rýchlo, čím nám často unikajú podstatné detaily. V dôsledku toho  konáme pod tlakom okolností na úkor kvality. To logicky vedie k chybám a následne ku vzniku menších či väčších problémov z nich vyplývajúcich. DÔSLEDNOSŤ je schopnosť odolať vonkajším tlakom, ktorou disponujú len ľudia s pevnou vôľou, na ktorých sa dá spoľahnúť. Bez dôvery v istotu prameniacu z dôslednosti v konaní a myslení nie je možné uzatvárať obchody či robiť si dlhodobé plány do budúcna. Platí to v bežnom živote a dvojnásobne v oblasti práva, kde záleží na každom vyrieknutom či napísanom slove.

VŠETKO má svoj čas. Ani v prírode sa podstatné zmeny nedejú okamžite. V súčasnosti pretláčané trendy v modernej spoločnosti nás však nútia rozmýšľať krátkodobo za účelom dosiahnutia okamžitého výsledku v najkratšom možnom čase a pri vynaložení minimálnej námahy. Tieto trendy však neskôr môžu viesť k vyhľadávaniu okamžitého pôžitku za cenu straty schopnosti zvládať ťažkosti pri plnení dlhodobých a zložitejších úloh. VYTRVALOSŤ je schopnosť zvládať nepriaznivé podmienky, ktorá pramení z pevného presvedčenia, že konkrétne činy povedú ku konkrétnym želaným výsledkom. Dobrý právnik dokáže doviesť Váš prípad do úspešného konca aj napriek vzniknutým komplikáciám.

SÚČASNÁ rýchla a zložitá doba žiaľ praje mnohým nepoctivým a neúprimným ľuďom, ktorí pochybným spôsobom zarábajú na dôverčivosti a poctivosti iných. Každodenné správy sú plné príbehov o tých, ktorí sa dôverčivo nechali podviesť a prišli o svoj majetok alebo o jeho podstatnú časť. Takéto skúsenosti neskôr často vedú k opačnému extrému – k nekritickej nedôverčivosti. ČESTNOSŤ je vlastnosť prameniaca z hlbokých morálnych zásad človeka, prejavujúca sa otvoreným, priamym a pravdivým vyjadrovaním a úprimným konaním voči iným ľuďom. V pomáhajúcich profesiách akou je advokácia, je táto vlastnosť dôležitým a nevyhnutným predpokladom dobre fungujúceho vzťahu medzi klientom a jeho právnikom založeného na plnej obojstrannej dôvere.

NAPRIEK dnešným časom mohutného rozvoja informačných technológií a možnostiam prístupu k takmer neobmedzenému množstvu informácií rôzneho druhu a žiaľ aj kvality,  je  pre bežného človeka čoraz ťažšie zorientovať sa vo svete informácií. Priveľa možností a rôznorodých informácií totiž znižuje schopnosť človeka rýchlo a správne sa rozhodovať. Preto je práve ROZHODNOSŤ v súčasnom svete nepostrádateľnou schopnosťou, od ktorej veľakrát závisí naše budúce smerovanie. Dobrý právnik dokáže aj v zložitých situáciách a bez váhania prevziať na seba plnú zodpovednosť za svoje rozhodnutia a rozhoduje sa pre optimálnu alternatívu včas.

BYŤ informovaným je pre dnešného človeka veľmi dôležité. Pri používaní existujúcich vyspelých technológií sme sa však dostali do bodu, ktorý v histórii ľudstva nemá obdobu. Z dennej tlače či z televízneho vysielania sme svedkami prípadov, kedy sa moderné technológie stávajú prostriedkami na zistenie súkromných a intímnych informácií o iných ľuďoch, ktoré by mali ostať nezverejnené. Odveká ľudská zvedavosť je však častokrát silnejšia. Preto je dnes viac ako kedykoľvek v minulosti práve DISKRÉTNOSŤ veľmi vzácnou a žiadanou vlastnosťou. Advokáti sú často terčom kritiky zo strany rôznych kruhov práve kvôli právu a zároveň povinnosti byť diskrétnymi. Sme totiž zo zákona povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sme sa dozvedeli pri výkone svojho povolania. Bez tejto výsady a bez jej dôsledného dodržiavania by sme však nemohli čestne a dôstojne obhajovať záujmy Vás – našich klientov.